THE BUTLER > Washington, DC The White House

Set on Location

The White House Kitchen
The White House Kitchen